5 – Anunt Licitatie – Echipament foto – Proiect DeltActiv – 18.09.2014

Anunt aparut in data de 18.09.2014

SC K Consulting Management and Coordination SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 2, Str. Badea Cârtan nr. 14, corp B, beneficiar al finantarii nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 – Promovarea masurilor active de ocupare, Domeniul major de interventie 5.1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare, în baza contractului nr. POSDRU/128/5.1/G/134401, titlu proiectului ‘DeltActiv – Programe integrate pentru locuitorii Deltei’, publica prezenta cerere de oferta pentru achizitionarea de Echipament Foto (conform detaliilor atasate).

Ofertantii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru obtinerea de informatii suplimentare la biroul proiectului din localitatea Crisan nr. 87, judetul Tulcea, Romania, tel: 0734 800290, e-mail: office@kcmc.ro, persoana de contact Monica Tudorica.

Valoarea estimata a achizitiei este de:
48709,68 LEI fara TVA

Data limita pentru primirea ofertelor este 26.09.2014, ora 12.00. Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilit în anunt sau la o alta adresa decât cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor, acestea fiind pastrate la sediul achizitorului, nedeschise.

Costurile de procurare inclusiv transportul la sediul achizitorului, vor fi în sarcina operatorului economic si vor fi luate în calcul la stabilirea pre?ului din oferta.

Atribuirea se va face conform criteriului:’Pre?ul cel mai scazut’.